Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục được tăng cường và tập trung chỉ đạo tích cực tập trung giải quyết các đơn thư khiếu tố của công dân chủ yếu về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính. Trong tháng 5/2018, toàn tỉnh đã tiếp 149 lượt công dân, tiếp nhận 14 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp (đã giải quyết 8/14 đơn).

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được tuyên truyền; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục thực hiện công khai minh bạch về chi tiêu tài chính. Trong tháng, các tổ chức thanh tra trong tỉnh tiến hành 48 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 129 đơn vị, cá nhân (trong đó có 3 cuộc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 3 đơn vị); phát hiện vi phạm 720,6 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 45 đối tượng vi phạm với số tiền 238,3 triệu đồng. Qua thanh tra đã đưa ra kiến nghị, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại.

Ninhbinh.gov.vn

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH